Koulutussopimus

Sopimus Alexander-tekniikan opettajankoulutuksesta


Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry:n säännöissä määritellään raamit opettajankoulutukselle näin: koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta ja se sisältää vähintään 1600 tuntia (à 60 minuuttia) lähiopetusta.

Koulupäiviä on viikossa 4-5, viikkotuntimäärä 12-20 tuntia, päivässä 3-4 tuntia.

Opettaja-opiskelijamäärän suhde vähintään 1:5.


Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus kestää kolme vuotta. Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen). Jokaisessa jaksossa on 7 lähiopetusviikkoa ja yksi itsenäisen opiskelun viikko. Lähiopetusviikoilla lähiopetusta on 4 tuntia päivässä, neljänä päivänä viikossa.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu/yksityisoppitunti joka jaksossa (joita vuodessa x5).

Kevätlukukaudella on 24 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 16 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 40, joista lähiopetusviikkoja 35. Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 120, joista lähiopetusviikkoja 105.

Lähiopetustunteja (à 60 minuuttia) Tampereen opettajankoulutuksessa on vähintään 1700 (45 minuutin oppitunteina 2270).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa pyritään siihen, että opettaja-opiskelijamäärän suhde on vähintään 1:4. Opiskelija (nimi ja syntymäaika) _____________________________________ ja vastaava kouluttaja Matti Harilo vahvistavat allekirjoituksillaan sitoutuvansa seuraaviin sopimuksiin:


A-OSA

A1) Vastaava kouluttaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijaa Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa vähintään 3 vuotta, sisältäen vähintään 1700 lähiopetustuntia (á 60 min).

A2) Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään opiskelijan ajan tasalla tämän edistymisestä ja valmistumisnäkymistä sekä muista opiskelijan koulutukseen ja valmistumiseen liittyvistä oleellisista seikoista.

Vastaava kouluttaja sitoutuu kertomaan opiskelijalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, viimeistään 3 kuukautta ennen oletettua valmistumisaikaa, jos kouluttajat katsovat hänen tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja.

A3) Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään huolta opiskelijan oikeuksista, tasapuolisesta kohtelusta opiskelijoiden välillä sekä mahdollisuudesta avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.

A4) Vastaava kouluttaja on yleisesti vastuussa siitä, että koulutuksen laatu, taitotaso ja eettisyys ovat mahdollisimman korkealla tasolla.

Hän on sitoutunut noudattamaan Finstat ry:n sääntöjä ja eettisiä ohjeita.

A5) Vastaava kouluttaja sitoutuu ilmoittamaan opiskelijalle vähintään vuotta aiemmin, mikäli hän aikoo lopettaa koulutuksen. Hänen tulee aina ensisijaisesti pyrkiä täyttämään opiskelijan kanssa tekemänsä sopimus, tai hänen on voitava osoittaa toinen koulu, missä opiskelija voi jatkaa koulutustaan. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

A6) Vastaava kouluttaja sitoutuu säilyttämään lukitussa paikassa ja ulkopuolisten ulottumattomissa kaiken sellaisen kirjallisen materiaalin, jossa mainitaan opiskelijan syntymäaika tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Opiskeluaikana opiskelijalla on oikeus saada tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja hänestä on koulun hallussa ja miten niitä käytetään.

Opiskelun päätyttyä vastaava kouluttaja sitoutuu selvittämään opiskelijalle hänen koulun hallussa olevat henkilökohtaiset tietonsa. Tiedot hävitetään tai säilytetään (entisen) opiskelijan tahdon mukaisesti.


B-OSA

B1) Opiskelija sitoutuu osallistumaan koulutukseen päivittäin koulun työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan poissaoloistaan mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kunkin koulupäivän aamuna sekä neuvottelemaan kouluttajan kanssa siitä, miten poissaolot korvataan, jos niitä on enemmän kuin 4 päivää syyslukukaudella / 6 päivää kevätlukukaudella.

B2) Koulumaksu on 8400 € vuodessa (sis. alv. 24 %). Opiskelija sitoutuu suorittamaan koulumaksut niille määrättyinä eräpäivinä. Mikäli opiskelijalla on voittamaton este hoitaa maksut eräpäivinä tai hän haluaa suorittaa maksut muuten poikkeavassa aikataulussa, hän neuvottelee kouluttajan kanssa yksilöllisestä maksusuunnitelmasta ja sitoutuu noudattamaan sitä.

B3) Opiskelija sitoutuu toimimaan koulussa työrauhaa edistävällä tavalla ja ottamaan puheeksi asiat, jotka hänen kokemuksessaan haittaavat tai voivat haitata työrauhaa.

B4) Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan viimeistään 3 kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

B5) Opiskelija sitoutuu Finstat ry:n opiskelijajäseneksi opettajankoulutuksensa ajaksi. Opiskelija sitoutuu siihen, ettei hän esiinny Alexander-tekniikan opettajana eikä ota rahaa Alexander-tekniikkaan liittyvästä toiminnasta ennen kuin hän on saanut kouluttajiltaan virallisen todistuksen valmistumisestaan Alexander-tekniikan opettajaksi. Valmistumisen jälkeen opiskelija saa todistuksen myös Finstat ry:ltä ja voi hakea yhdistyksen opettajajäsenyyttä.


C-OSA

C1) Opiskelijan koulutus alkaa ______________.

C2) Ensimmäinen jakso on koeaika, jonka kuluessa sekä vastaava kouluttaja että opiskelija voivat joko erikseen tai yhdessä purkaa sopimuksen, mikäli hänen/heidän näkemyksensä mukaan opiskelijan ei ole kannattavaa jatkaa koulutusta.

Koeajan jäädessä kesken, ennakkoon maksetuista maksuista palautetaan se osuus, mitä jaksosta olisi vielä jäljellä.

C3) Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen). Jokaisessa jaksossa on 7 lähiopetusviikkoa ja yksi itsenäisen opiskelun viikko. Kevätlukukaudella on 24 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 16 viikkoa eli kaksi jaksoa.

Koulumaksut maksetaan jaksoittain. Maksujen eräpäivä on jaksoa edeltävä perjantai.

Jokainen jakso maksaa 1680 euroa (sis. alv. 24%). Koko vuoden maksu on 8400 euroa (sis. alv. 24%).

Koulutuksen kokonaishinta on 25200 euroa (sis. alv. 24%).


Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen opiskelijalle, toinen vastaavalle kouluttajalle.


Päiväys ________________________, pp/kk/vvvv.

Allekirjoitukset: 

Opiskelija 

____________________________________

(nimen selvennys)

Vastaava kouluttaja 

_____________________________________

(nimen selvennys) Matti Harilo